Regulamin

REGULAMIN USŁUG E-LEARNINGOWYCH W SERWISIE SZÓSTOKLASISTY

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 
§ 1 Informacje wstępne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki i tryb uczestnictwa w szkoleniach
 e-learningowych udostępnianych na portalu „Serwis 6-klasisty”. Informacje w serwisie nie objęte płatną strefą logowania użytkownicy mogą przeglądać bez żadnych zobowiązań.
2. Właścicielem i administratorem serwisu oraz zamieszczonych w nim materiałów edukacyjnych w postaci kursów i testów jest firma Semius Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50/515
3. Do poprawnego działania serwisu, komputer użytkownika powinien być wyposażony w przeglądarkę internetową z aktywną funkcją zapisu plików cookies oraz wtyczkami umożliwiającymi korzystanie z multimediów takich jak filmy video czy animacje. 
4. Sprzedaż kursów e-learningowych prowadzona jest przez firmę Semius Sp. z o.o. tylko i wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet
5. Firma Semius Sp. z o.o. zastrzega, iż kursy e-learningowe zamieszczone na platformie są jedynie materiałem wspomagającym proces nauczania i nie dają gwarancji odnośnie końcowego wyniku z egzaminu szóstoklasisty.
 
§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Kursy zamieszczone w serwisie przeznaczone są dla uczniów klas VI szkół podstawowych, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę i wspomóc proces przygotowań do egzaminu szóstoklasisty.
2. Uczestnikami kursu mogę być wszyscy uczniowie niezależnie od miejsca zamieszkania.
3. Kursy przedmiotowe zamieszczone w serwisie są odpłatne natomiast dostęp do testu weryfikacyjnego, lekcji demonstracyjnej oraz egzaminów archiwalnych są bezpłatne. Warunkiem uzyskania dostępu do materiałów bezpłatnych jest zarejestrowanie się oraz zalogowanie. Dostęp do kursów przedmiotowych wymaga zarejestrowania się oraz zalogowania do portalu przez osobę rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka a następnie wybranie jednego z dostępnych kursów bądź pakietu 4 kursów oraz dokonanie płatności za pomocą systemu transakcyjnego bądź wysyłając SMSa. Organizatorem systemu płatności jest firma DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, płatności SMS zaś obsługuje firma Avantis S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16.
4. Firma Semius Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawne działanie systemu płatności
5. Po otrzymaniu płatności użytkownikowi przesłana zostanie wiadomość z danymi dostępowymi do platformy e-learningowej dla Ucznia.
  
§ 3 Zasady uczestniczenia w kursie e-learningowym
1. Użytkownicy platformy e-learningowej (Uczniowie) zobowiązani są do korzystania z udostępnianych funkcji platformy tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Kopiowanie oraz udostępnianie osobom trzecim zawartych na platformie treści kursów oraz pozostałych materiałów jest zabronione. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w tym zakresie, właściciel i administrator platformy, firma Semius Sp. z o.o. podejmie odpowiednie kroki prawne. 
2. Zabronione jest udostępnianie danych do logowania do platformy e-learningowej osobom trzecim. Każdorazowe wykrycie takiego przypadku skutkowało będzie natychmiastową blokadą konta uniemożliwiającą dalsze korzystanie z zasobów platformy i uczestniczenie w kursie.
3. Aby uzyskać dostęp do kursu e-learningowego z jednego z przedmiotów (język polski, matematyka, przyroda, historia) uprzednio należy rozwiązać test kompetencji (test weryfikujący wiedzę). Można dokonać tego bezpośrednio ze strony głównej lub wybierając dany kurs z zakładki "katalog kursów on-line" a następnie klikając przycisk "test weryfikujący i zakup".
4. Przed rozwiązaniem testu weryfikacyjnego należy wybrać województwo, w którym się mieszka - umożliwi to wyświetlenie statystyk.
5. Test weryfikacyjny zawiera 198 pytań, podzielony jest na 4 bloki przedmiotowe. Rozwiązanie testu polega na wybraniu jednej prawidłowej odpowiedzi w każdym pytaniu. Po ukończeniu testu użytkownikowi zostanie wyświetlona liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi, porównanie statystyczne względem innych użytkowników, którzy z danego województwa rozwiązali test oraz lista obszarów tematycznych, która wymaga powtórzenia.
6. Aby dokonać zakupu kursu należy dokonać rejestracji w serwisie. Aby przejść do procesu rejestracji należy kliknąć w przycisk "Zakup kurs". Podczas rejestrowania się nalezy wypełnić wszystkie pola w formularzu i wcisnąć przycisk "Zarejestru się". Po poprawnie przeprowadzonym procesie rejestracji użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się w serwisie.
7. Po zalogowaniu się użytkownik może dokonać zakupu kursu wybierając opcję "zakup" wyświetlaną przy nazwie danego kursu na ekranie widocznym po zalogowaniu się. Kolejne kroki prowadzą do uregulowania płatności za wybrany kurs. Służy do tego system DotPay, udostępniający płatności on-line. Aby wykonać płatność należy postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie. Płatności można dokonać także za pomocą SMS, postępując zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie.
8. Po poprawnie zakończonym i zweryfikowanym procesie płatności użytkownik ma możliwość przystąpienia do wybranego kursu. Kurs pozostaje aktywny dla użytkownika przez okres 12 miesięcy od daty dokonania płatności. 
9. W trakcie nauki podczas wykupionego kursu, Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania terminów związanych z przerabianiem kolejnych lekcji oraz rozwiązywaniem testów kontrolnych.
10. W przypadku niedotrzymania terminów przez Ucznia i ich znacznego przekroczenia, informację o tym fakcie zostaną wysłane przez system do rodzica/opiekuna Ucznia na podany podczas procesu rejestracji adres e-mail. 
 
§ 4 Reklamacje i zwroty
1. Administrator portalu i platformy, firma Semius Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby oferowane usługi działały bezproblemowo.
2. W przypadku jakichkolwiek błędów w działaniu systemu, platformy lub kursów użytkownicy mogą składać reklamacje pisemnie (na adres: Semius Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa), mailowo (na adres admin@semius.pl) bądź na forum dyskusyjnym.
3. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Administrator, firma Semius Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia pojedynczych kursów, funkcjonalności lub całej platformy w celu modernizacji, aktualizacji lub naprawy. Każdorazowo taka operacja zostanie poprzedzona odpowiednim komunikatem zamieszczonym na stronie głównej portalu.
2. Admninistrator zastrzega sobie prawo do zmian zapisów niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeżeli tylko korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu,będąc jego użytkownikiem. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków podanych w regulaminie.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2010r.
 

 

powrót ›